Hazrat Imrat Rasool Baba(Rahmatullah Alaih)Aapka Salan Urs 3 Rabi ul Awal Ko hota hai.
Aapke Astane Par Murad Puri Hoti Hai.!